วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม

 

มุ่งพัฒนาปัญญาภายใน และปัญญาภายนอก สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ บริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล สู่มาตรฐานชาติและเป็นสากล

 

Additional information