เข้าร่วมโครงการเครือข่ายสุขภาวะรุ่นที่ 3

เข้าร่วมโครงการเครือข่ายสุขภาวะรุ่นที่ 3

     โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้มีแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม "เก่ง ดี และมีความสุข" และได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะรุ่นที่ 3 กับโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามในรายการด้านล่างนี้ มีสิ่งใดที่จะเสนอแนะท่านสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. โรงเรียนแม่ข่าย โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

2. โรงเรียนเครื่อข่าย โรงเรียนบ้านพรทิพย์  โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์   

3. กิจกรรม Body scan (16 พ.ค. 2560) ชมภาพกิจกรรม  

  120    

 

 

 

 

Additional information