คำขวัญโรงเรียน

คำขวัญ

เรียนดี     กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม   ชี้นำชุมชน

Additional information