ฝ่ายประเมินผลการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อน PLC

เอกสารฝ่ายประเมินผล

การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

เข้าร่วมโครงการเครือข่ายสุขภาวะรุ่นที่ 3

เข้าร่วมโครงการเครือข่ายสุขภาวะรุ่นที่ 3

     โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้มีแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม "เก่ง ดี และมีความสุข" และได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะรุ่นที่ 3 กับโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามในรายการด้านล่างนี้ มีสิ่งใดที่จะเสนอแนะท่านสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. โรงเรียนแม่ข่าย โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

2. โรงเรียนเครื่อข่าย โรงเรียนบ้านพรทิพย์  โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์   

3. กิจกรรม Body scan (16 พ.ค. 2560) ชมภาพกิจกรรม  

  120    

 

 

 

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุมผู้ปกครอง

3 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรายงานผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2559 และชี้แจงแนวการดำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 แผนงานหรือโครงการที่จะดำเนินงานในปีการศึกษา 2560 ชมภาพกิจกรรม

พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 29 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งปีนี้มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 13 คน แยกเป็นชาย 4 คน หญิง 9 คน

       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแขกผู้มีเกียรติในเขตบริการของโรงเรียน ในนามคณะครูโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมต้องขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  ประมวลภาพกิจกรรม

ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน (ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560)

ทำความสะอาด

            14 พฤษภาคม 2560  ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯและ ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน สถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์พัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้ ชมภาพกิจกรรม

Additional information