ครู D.A.R.E. ในโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน”

ครแดร

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560  ครู D.A.R.E.  ในโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน”  เข้ามาอบรมให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นกับนักเรียน  เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศจากยาเสพติด  และควบคุมความรุนแรงโดยการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตำรวจ  สาธารณสุข  โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนปลูกจิตสำนึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน  ให้มีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย  สุขภาพอนามัย  และส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม  ตลอดความมั่นคงของชาติ  ภาพกิจกรรม

 

หลักธรรมคำสอนจากพระธรรมทูต

พระธรรมทต

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 พระธรรมทูตได้เข้ามาอบรมให้กับนักเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา และเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

111111

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้สั่งสมประสบการณ์ ชี้ทางสว่างให้กับชีวิต ถือเป็นคุณธรรมชั้นสูงที่ควรถือไปปฏิบัติ ภาพกิจกรรม

ประเมินวิทยฐานะครู

 

       เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมกำหนดให้มีการประเมินวิทยฐานะครู จำนวน 2 คน คือ

      1. นางสุนิดา  ไพรบึง ประเมินเพื่อขอมีวิทยาฐานะ ครูชำนาญการ สาขาปฐมวัย

      2. นางจันทณี  อาจอินทร์ ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐาน  ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์

      ซึ่งมีคณะกรรมการประเมิน ๒ ชุดที่ได้รับแต่งตั้งจาก กศจ.ศรีสะเกษ  ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณ นางวราภรณ์ กองทรัพย์ ผอ.รร.บ้านทำนบ  นายศักดิ์  ทรงศรี ผอ.รร.บ้านโคกใหญ่ นางไพวัลย์  สาลี ครู รร.บ้านนาตราว และนางศิริรัตน์  ชินบุตร ครูรร.บ้านห้วยตามอญ ที่ให้เกียรติมาร่วมประเมินในครั้งนี้ส่งผลให้การประเมินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ชมภาพกิจกรรม  

 

รณรงค์เปิดโครงการรูปแบบประชารัฐ "คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลละลม

1

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เปิดโครงการรูปแบบประชารัฐ "คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลละลม ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  ณ ริมแม่น้ำบ้านละลม เพื่อกำจัดผักตบชวาและเป็นการแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ สร้างปัญหาอย่างมากมาย ทั้งการสัญจรทางน้ำ การสร้างความตื้นเขินในแหล่งเก็บกักน้ำ รวมถึงปัญหาการกีดขวางการไหลระบายของน้ำตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ ภาพกิจกรรม

Additional information