พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

สวนสนาม

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะครูได้นำนักเรียนจัดกิจกรรม "พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม" นายชาญวิทย์  สันดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ร่วมเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม และได้จัดกิจกรรมให้ลุกเสือทุกนายได้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ประกอบไปด้วย ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 128 นาย ผู้บังคับบัญชา 10 นาย  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ภาพกิจกรรม

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2560

ตอตานยาเสพตด

เนื่องจากทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ที่ให้ฤทธิ์ร้ายแรงต่อร่างกาย ส่งผลถึงการดำรงชีวติประจำวัน ณ บ้านธาตุ และ บ้านธาตุทอง ภาพกิจกรรม

ทำบุญวันพระ ถวายเพล ณ วัดบ้านธาตุทอง

วนพระ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560  ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม จำนวน 62 คน ร่วมทำบุญในวันพระ ถวายเพล ณ วัดบ้านธาตุทอง ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาพกิจกรรม

วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

สนทรภ

เนื่องจาก วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี คือ วันสุนทรภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นำนักเรียนจัดนิทรรศการ ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดี วาดภาพระบายสี เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึงสุนทรภู่ ซึ่งเป็นนักกวีเอกชาวไทย ที่เป็นผู้สร้างสรรคบทความ วรรณกรรม กลอนต่างๆ ที่มีความไพเราะ ยกตัวอย่าง เช่น "พระอภัยมณี" ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ภาพกิจกรรม

Additional information