รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559

ประถมศกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรยนบานธาตพทยาคม

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

วนแม60

เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมจึงได้จัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถขึ้น ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเป็นอย่างดี ภาพกิจกรรม

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านธาตุ

ถวายเทยนพรรษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม นำนักเรียนถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์บ้านธาตุ เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่พระภิกษุเริ่มการอธิษฐานอยู่ประจำในวัดเพื่อเสนาสนะ ภาพกิจกรรม

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการชุมชน

56789

Additional information