วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

วนเดก

เมื่อว้นที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน มีความร่าเริงแจ่มใสและเกิดความสนุกสนาน รู้จักรักใคร่กลมเกลียว แบ่งปันซึ่งกันและกัน รูปภาพกิจกรรม

กีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560

กฬาส

เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม พ.ศ.2560 ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสานศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬานีสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนากีฬาโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนรู้จักความสามัคคี ร่างกายแข็งแรง รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส ห่างไกลจากยาเสพติด รูปภาพกิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

111111

วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันถวายราชสดุดีเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทางโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 อันประกอบไปด้วยกิจกรรมถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การทำความสะอาดทั้งในและนอกสถาานศึกษา ของลูกเสือ-เนตรนารี ภาพกิจกรรม

 

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2560

ปกแผน 2560

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

55555

Additional information