ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

นเทศกอนเปดเทอม

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ผอ.นายศรเพ็ชร วงศ์เพ็ง และ ผอ.ศักดิ์ ทรงศรี ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมวันแรก ของปีการศึกษา 2561 ขอขอบคุณคณะกรรมการมา ณ ที่นี้ รูปภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

ประชมผปกครอง

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน   เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 25560 ที่ผ่านมา และชี้แจงแนวการดำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 แผนงานหรือโครงการที่จะดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 รูปภาพกิจกรรม

อบรม PLC ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

อบรม plc ตะเคยนราม

เมื่อวันที่ 23-27 เมษายน 2561 ผู้บริหาร นายชาญวิทย์ สันดอน พร้อมคณะครู โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เข้าร่วมอบรมโครงการขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC หลักสูตร Main Course การเขียน Mindmap เทคนิคการเขียนแผน PBL การนำแผน PbL ลงในแผนออนไลน์ เทคนิคกิจกรรมจิตศึกษา พฤติกรรมสมอง การฟังอย่างมีสติ การเขียนแผน Logbook/Active Learning ฯลฯ ณ โรงเรียนตะเคียนราม รูปภาพกิจกรรม

วันครู ประจำปีการศึกษา 2560

วนคร

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561 คณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ ร่วมกับ โรงเรียนทุกโรงในเขตอำเภอภูสิงห์ วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครูและส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษากับประชาชน ซึ่งได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูหลายกิจกรรม เช่น กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาฟุตบอล กีฬาเซปักตะกร้อ ฯลฯ และในปีการศึกษา 2560 มีครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำกลุ่มสาระ 2 ท่าน ดังนี้

   1.นางสุนิดา  ไพรบึง                (กลุ่มสาระปฐมวัย)

   2.ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา  พิมศร  (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี) รูปภาพกิจกรรม

 

พัฒนาโรงเรียนก่อนเปิดภาค ปีการศึกษา 2561

พฒนาโรงเรยน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และ ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน สถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน ก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์พัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้ รูปภาพกิจกรรม

 

Additional information