ประเมินโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

โรงเรยนศล5

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้มีคณะกรรมการมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบลศีล5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รูปภาพกิจกรรม

เผยแพร่ผลงาน นางสาวธัญญภัทร ตั้งสุระกุลชัย

เผยแพรผลงาน ครหนง

กิจกรรมการพัฒนางานจัดการขยะ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ปีการศึกษา 2561

ขยะรไซเคล1

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน ณ ศาลาบ้านธาตุ หมู่ 8 เพื่อให้ชุมชนได้รู้เท่าทันสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เกิดนวัตกรรมชุมชนที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนได้ รูปภาพกิจกรรม

วันมาขบูชา ปีการศึกษา 2561

วนมาขบชา

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันมาขบูชา เดินเวียนเทียนและถวายปัจจัย เพื่อให้นักเรียนได้ตะหนักถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนาและยึดเหนี่ยวจิตใจ ณ วัดบ้านธาตุ ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รูปภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

120

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้สั่งสมประสบการณ์ ชี้ทางสว่างให้กับชีวิต ถือเป็นคุณธรรมชั้นสูงที่ควรถือไปปฏิบัติ ภาพกิจกรรม

 

Additional information