วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

วนเดก1

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน มีความร่าเริงแจ่มใสและเกิดความสนุกสนาน รู้จักรักใคร่กลมเกลียว แบ่งปันซึ่งกันและกัน ภาพกิจกรรม 

วันปีใหม่ 2562

ปใหม

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่มีกิจกรรมการแสดงของน้อง ๆ อนุบาล และการแลกเปลี่ยนของรางวัล สร้างความสุข สนุกสนานแบบพอเพียงแก่คณะครูและนักเรียนตามประสาโรงเรียนเล็ก ๆ

           เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปีหมู 256/ นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ที่ทุกท่านนับถือจงโปรดดลบันดาลให้คณะครู นักเรียนตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและทุกๆ ท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดปีใหม่นี้ และปีต่อ ๆ ไป ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

ยนดตอนรบ

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

นายรัฐพงษ์ บุญสะอาด สาขาวิชา สังคมศึกษา 

นางรัตติยา จันทอง สาขาวิชา ประถมศึกษา

นางสาวรัชฎาภรณ์ พันจันทร์ สาขาวิชา ต่างประเทศ

นางณัฐธิดา มโนรัตน์  เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาพกิจกรรม

 

อบรมยกระดับผลสัมสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อบรมยกระดบผลสมฤทธ

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคนิคระเบิดจากข้างใน กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาละลมห้วยตามอญ รูปภาพกิจกรรม

 

กีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

กฬาส

เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม พ.ศ.2561 ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสานศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬานีสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนากีฬาโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนรู้จักความสามัคคี ร่างกายแข็งแรง รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส ห่างไกลจากยาเสพติด ภาพกิจกรรม

Additional information