รพ.สต.ละลมตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2563

 วันที 21 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละลม ได้ให้ความอนุเคราะห์มาตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นป.1 ตรวจตา ตรวจค้นห้าโรคหัวใจ  คัดกรองภาวะโลหิตจาง และติดตามการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563  โรงเรียนต้องขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ละลม และเจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ประมวลภาพกิจกรรม 

ถวายภัตตาหารเพล ณ ที่พักสงฆ์บ้านธาตุ

        วันศุกร์ 17 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้น ป.6 ไปร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ ที่พักสงฆ์บ้านธาตุ ขออนุโมทนา สาธุ 

รวมภาพกิจกรรม

พิธีเปิด-ปิด กีฬาฟุตบอล 7 คน ธาตุคัพ ครั้งที่ 1

    เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลละลมร่วมกับโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้จัดการจัดกีฬาฟุตบอล ๗ คน ต้านภัยยาเสพติด “ธาตุคัพ”ครั้งที่ ๑   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง และห่างไกล ยาเสพติดและเพื่อจัดหาทุนซื้อถ้วยชามและแก้วน้ำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม จำนวน ๒๑๘ คน ตามนโยบายลดขยะพสาสติกในโรงเรียน การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เริ่มดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา (ลงแข่งขันเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์)  ณ สนามโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม     ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  และจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถพล  อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และในพิธีปิดได้รับเกียรติจากนายทวิด  มลิพันธ์ กำนันตำบลละลมให้เกียรติมาเป็นประธาน  กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ  ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมยาเสพติด ครูแดร์

999999

วันจันทร์ที่ 22 เดือนมกราคม 2562 ครูแดร์ได้เป็นเกียรติมาอบรมนักเรียน เรื่อง โทษของยาเสพติด และภัยอันตรายที่เราคาดไม่ถึง ภาพกิจกรรม

อบรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่นักเรียน

 

 วันที่ 10 กันยายน 2562 

         โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากขยะ เนื่องจากขยะบางประเภทสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ บางประเภทสามารถรีไซเคิลได้ และบางประเภทไม่สามารถรีไซเคิลได้ ดังนั้น การนำขยะมารีไซเคิลจึงเป็นอีกทางเลือกในการนำวัสดุที่เหลือใช้นั้นไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดปริมาณขยะ ปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น เป็นการลดมลพิษทางอากาศให้แก่โรงเรียนได้อย่างยั่งยืน

โดยดำเนินการนำยางรถยนต์วัสดุเหลือใช้ มาแปรรูปเป็นกระถางเพื่อปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว นำมาตกแต่ง เป็นองค์ประกอบของสวน สร้างสรรค์งานศิลปะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ และรายได้ ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ในการพัฒนาสภาวะแวดล้อมในด้านต่างๆ ลดปริมาณขยะเหลือศูนย์ (ZERO WASTE) และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. นักเรียนยากจนพิเศษนำยางรถยนต์เหลือใช้มาแปรรูป เป็นกระถางปลูกต้นไม้ พัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นชิ้นงาน ศิลปะตกแต่งสวนในโรงเรียนได้

๒. นักเรียนยากจนพิเศษนำยางรถยนต์ เหลือใช้มาแปรรูปกระถางปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว ใช้ให้เกิด ประโยชน์ และสร้างรายได้

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีความชำนาญจากบ้านธาตุ ในการอบรมครั้งนี้ มีเนื้อหาการอบรม

ส่วนที่ ๑. ภาคทฤษฎี ให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับยางรถยนต์

ส่วนที่ ๒. ภาคปฏิบัติ นักเรียนฝึกทดลองปฏิบัติงานจริง เสริมสร้างความเข็มแข็ง โดยมีวิทยากรให้คำปรึกษา คอยดูแนะนำ

ส่วนที่ ๓. เป็นการประเมินผล

ประมวลภาพกิจกรรม

Additional information