จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม  อำเภอภูสิงห์  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ชั้นเรียน จำนวนห้อง จำนวยนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 1 10 9 19
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 1 17 16 33
รวมระดับชั้นอนุบาล 2 27 25 52
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 17 10 27
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2 13 15 28
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1 10 8 18
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1 14 14 28
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1 17 14 31
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 10 9 19
รวมระดับชั้นประถมศึกษา 6 11 10 21
รวมทั้งสิ้น 10 109 966 205

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

เป้าหมาย

เป้าประสงค์ 

 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

 

3. โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ที่ชัดเจน

 

4. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

 

5. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลการจัดการศึกษา

 

6. โรงเรียนมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 

7. ครูทุกคนมีกระบวนการเรียนการสอนที่บ่มเพาะปัญญาภายใน ส่งเสริมปัญญาภายนอก และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

 

8. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

 

9. ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

10. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม

 

มุ่งพัฒนาปัญญาภายใน และปัญญาภายนอก สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ บริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล สู่มาตรฐานชาติและเป็นสากล

 

Big Cleaning Day ครัั้งที่ 1/2563

  วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน (Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑) โดยได้แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ 4 จุด คือ ๑) สวนกล้วย  ๒) ห้องพัสดุ  ๓) ห้องโสตทัศนศึกษา และ ๔) แปลเกษตรทิศใต้อาคาร ๑ คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนด้วยจิตอาสา โรงเรียนสะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ประมวลภาพกิจกรรม

พันธกิจ

พันธกิจ

 

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล จัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่มืออาชีพ

 

4. จัดการศึกษาโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

 

        5. จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Leaning)

 

6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

 

Additional information