ดาวน์โหลดวุฒิบัตร การประชุมปฏิบัติการ

เชิญโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาละลม ห้วยตามอญ ดาวน์โหลด ไฟล์วุฒิบัตร การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ การพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

Additional information