การประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ กพศ.ละลมห้วยตามอญ

การแข่งขันทักษะทางวิชการ กพศ.ละลมห้วยตามอญ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

-รายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา

-หนังสือสั่งการ,คำสั่ง, ตารางการแข่งขัน,แบบกรอกคะแนน  

-แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

-หนังสือเชิญประชุมและร่างเอกสารต่าง ๆ  

-รายงานผลการแข่งขัน (ยังไม่เป็นทางการ)

                  ดาวน์โหลดเกียรติบัตรของของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน

 

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย file1  file2   file3  file4
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย file1
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ file1
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๙. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ file1
๑๐. กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๑. เกียรติบัตรเด็กพิเศษเรียนร่วม/พิการ

 

  เอกสารปีการศึกษา ๒๕๕๖ อยู่หน้าถัดไป

 

Additional information