การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักเรียน และชุมชนเห็นถึงอันตรายของยาเสพติด และสร้างเกราะกำบังให้กับตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด ชมภาพกิจกรรม

Additional information