ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ครั้งที่ 1/2556 เพื่อรับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวของโรงเรียนและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการย้ายของข้าราชการครู และโครงการเพิ่มเติมของโรงเรียน ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพกิจกรรม

Additional information