กิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ กพศ.ละลมห้วยตามอญ

  • พิมพ์

18 - 19 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาละลม ห้วยตามอญ ร่วมกับโรงเรียนบ้านแซรไปร และโรงเรียนบ้านคำเผือ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร  โดยมีลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 700 นาย ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่นในเขตบริการเป็นอย่างดี กิจกรรมหลักได้แก่ วิชาการจัดการค่าย, วิชาเดินทางไกล, วิชาการผจญภัย,วิชาชุมนุมรอบกองไฟและกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ชมภาพกิจกรรม