คุณครูคนเก่งของเรา

  • พิมพ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูดี คุณครูคนเก่งของเรา

นายปราโมทย์  มะโนเครื่อง

ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีจากคุรุสภา

 

นางสาวน้ำฝน  อุดม

ได้รับรางวัล ครูดีที่ศิษย์รัก จากครุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

 

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับท่านนายอำเภอภูสิงห์

ปรบมือดัง ๆ ให้กับทั้ง ๒ ท่าน และขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมต่อไป