การอบรมภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูง

 ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ (ภาษาไทยวรรณกรรม) โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมเชิงระบบ จังหวัดศรีสะเกษผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting และกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียนออนไลน์  มีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 200 คนในหลาย ๆ station ทั้งโรงเรียนนำร่องฯทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ขอขอบคุณ มูลนิธิสยามกัมมาจล และโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาที่ให้การสนับสนุนและเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ประมวลภาพกิจกรรม

Additional information