การอบรมออนไลน์ (zoom meeting) การวัดผลประเมินผลฐานสมรรถนะ

   เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม โดยคณะครูทุกคนได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยคณะวิทยากรจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาและเครื่องข่ายโรงเรียน node เช่น โรงเรียนบ้านตะเคียนราม  โรงเรียนบ้านปะทาย เป็นต้น ประมวลภาพกิจกรรม   

Additional information