อบรมผลิตสื่อตามแนวการเรียนการสอนนวัตกรรม BBL

 

 อบรมผลิตสื่อ BBL  วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้เปิดการเรียนการสอนชดเชย และได้ส่งคณะครูเข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อเป็นส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน BBL และจัดสื่อเพื่อทำมุมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในห้องเรียน

    ในการนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากร ผอ.รัตนา  รุ้งแก้วและคณะครูโรงเรียนบ้านพรหมเจริญเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความรู้และเทคนิคการผลิตสื่อในครัั้งนี้  ประมวลภาพกิจกรรม 

Additional information