รพ.สต.ละลมตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2563

  • พิมพ์

 วันที 21 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละลม ได้ให้ความอนุเคราะห์มาตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นป.1 ตรวจตา ตรวจค้นห้าโรคหัวใจ  คัดกรองภาวะโลหิตจาง และติดตามการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563  โรงเรียนต้องขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ละลม และเจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ประมวลภาพกิจกรรม