อบรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่นักเรียน

 

 วันที่ 10 กันยายน 2562 

         โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากขยะ เนื่องจากขยะบางประเภทสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ บางประเภทสามารถรีไซเคิลได้ และบางประเภทไม่สามารถรีไซเคิลได้ ดังนั้น การนำขยะมารีไซเคิลจึงเป็นอีกทางเลือกในการนำวัสดุที่เหลือใช้นั้นไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดปริมาณขยะ ปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น เป็นการลดมลพิษทางอากาศให้แก่โรงเรียนได้อย่างยั่งยืน

โดยดำเนินการนำยางรถยนต์วัสดุเหลือใช้ มาแปรรูปเป็นกระถางเพื่อปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว นำมาตกแต่ง เป็นองค์ประกอบของสวน สร้างสรรค์งานศิลปะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ และรายได้ ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ในการพัฒนาสภาวะแวดล้อมในด้านต่างๆ ลดปริมาณขยะเหลือศูนย์ (ZERO WASTE) และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. นักเรียนยากจนพิเศษนำยางรถยนต์เหลือใช้มาแปรรูป เป็นกระถางปลูกต้นไม้ พัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นชิ้นงาน ศิลปะตกแต่งสวนในโรงเรียนได้

๒. นักเรียนยากจนพิเศษนำยางรถยนต์ เหลือใช้มาแปรรูปกระถางปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว ใช้ให้เกิด ประโยชน์ และสร้างรายได้

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีความชำนาญจากบ้านธาตุ ในการอบรมครั้งนี้ มีเนื้อหาการอบรม

ส่วนที่ ๑. ภาคทฤษฎี ให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับยางรถยนต์

ส่วนที่ ๒. ภาคปฏิบัติ นักเรียนฝึกทดลองปฏิบัติงานจริง เสริมสร้างความเข็มแข็ง โดยมีวิทยากรให้คำปรึกษา คอยดูแนะนำ

ส่วนที่ ๓. เป็นการประเมินผล

ประมวลภาพกิจกรรม

Additional information