ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี เจดีย์ข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา

 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (บุญผ้าป่าเจดีย์ข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา) ผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโกแดง(ชื่อเดิม) เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียน ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ และ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ขึ้น ๓ - ๔ ค่ำเดือน ๓)

 

Additional information