ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

ยนดตอนรบ

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

นายรัฐพงษ์ บุญสะอาด สาขาวิชา สังคมศึกษา 

นางรัตติยา จันทอง สาขาวิชา ประถมศึกษา

นางสาวรัชฎาภรณ์ พันจันทร์ สาขาวิชา ต่างประเทศ

นางณัฐธิดา มโนรัตน์  เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาพกิจกรรม

 

Additional information