กิจกรรมการพัฒนางานจัดการขยะ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ปีการศึกษา 2561

ขยะรไซเคล1

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน ณ ศาลาบ้านธาตุ หมู่ 8 เพื่อให้ชุมชนได้รู้เท่าทันสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เกิดนวัตกรรมชุมชนที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนได้ รูปภาพกิจกรรม

Additional information