ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

นเทศกอนเปดเทอม

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ผอ.นายศรเพ็ชร วงศ์เพ็ง และ ผอ.ศักดิ์ ทรงศรี ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมวันแรก ของปีการศึกษา 2561 ขอขอบคุณคณะกรรมการมา ณ ที่นี้ รูปภาพกิจกรรม

Additional information