พัฒนาโรงเรียนก่อนเปิดภาค ปีการศึกษา 2561

พฒนาโรงเรยน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และ ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน สถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน ก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์พัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้ รูปภาพกิจกรรม

 

Additional information