อบรม PLC ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

อบรม plc ตะเคยนราม

เมื่อวันที่ 23-27 เมษายน 2561 ผู้บริหาร นายชาญวิทย์ สันดอน พร้อมคณะครู โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เข้าร่วมอบรมโครงการขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC หลักสูตร Main Course การเขียน Mindmap เทคนิคการเขียนแผน PBL การนำแผน PbL ลงในแผนออนไลน์ เทคนิคกิจกรรมจิตศึกษา พฤติกรรมสมอง การฟังอย่างมีสติ การเขียนแผน Logbook/Active Learning ฯลฯ ณ โรงเรียนตะเคียนราม รูปภาพกิจกรรม

Additional information