วันครู ประจำปีการศึกษา 2560

วนคร

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561 คณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ ร่วมกับ โรงเรียนทุกโรงในเขตอำเภอภูสิงห์ วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครูและส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษากับประชาชน ซึ่งได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูหลายกิจกรรม เช่น กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาฟุตบอล กีฬาเซปักตะกร้อ ฯลฯ และในปีการศึกษา 2560 มีครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำกลุ่มสาระ 2 ท่าน ดังนี้

   1.นางสุนิดา  ไพรบึง                (กลุ่มสาระปฐมวัย)

   2.ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา  พิมศร  (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี) รูปภาพกิจกรรม

 

Additional information