รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2560

ตอตานยาเสพตด

เนื่องจากทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ที่ให้ฤทธิ์ร้ายแรงต่อร่างกาย ส่งผลถึงการดำรงชีวติประจำวัน ณ บ้านธาตุ และ บ้านธาตุทอง ภาพกิจกรรม

Additional information