โครงการ การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ กพศ.21 ละลมห้วยตามอญ ปีการศึกษา 2559

  • พิมพ์

 

ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 21 ละลมห้วยตามอญได้ดำเนินโครงการโครงการ การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ กพศ.21 ละลมห้วยตามอญ ปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านขะยูง (โนนเจริญศึกษา) มีลูกเสือ - เนตรนารีสามัญจำนวน 484 คน ผู้บังคับบัญชาทั้ง 8 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

     ในภาคค่ำมีกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ได้รับเกียรติจาก นายครรชิต  ดีหนองยาง นายอำเภอภูสิงห์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน คณะกรรมการดำเนินงานขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้  ประมวลภาพกิจกรรม