ทัศนศึกษาดูงานและเข้าเฝ้าฯถวายสักการะพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

23 - 25 ธันวาคม 2559 โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ กิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง  และทัศนศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี หออัครศิลปิน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ชมภาพกิจกรรม

Additional information