อบรม โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

  • พิมพ์

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพขึ้น  โดยมีโรงเรียนในสังกัดอบต.ละลมจำนวน 5 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ โรงเรียนบ้านละลม  โรงเรียนบ้านขะยูง (โนนเจริญศึกษา) โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม และโรงเรียนละลมวิทยา และผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน จำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 70 คน และได้รับเกียรติจากนายบำรุง  รัตนา นายกอบต.ละลมให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ โรงเรียนต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง  ชมภาพกิจกรรม