พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีโรงเรียนได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 อันประกอบไปด้วยกิจกรรมถวายราชสดุดี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Additional information