ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี เจดีย์ข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา

 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (บุญผ้าป่าเจดีย์ข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา) ผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโกแดง(ชื่อเดิม) เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียน ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ และ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ขึ้น ๓ - ๔ ค่ำเดือน ๓)

 

อบรมยาเสพติด ครูแดร์

999999

วันจันทร์ที่ 22 เดือนมกราคม 2562 ครูแดร์ได้เป็นเกียรติมาอบรมนักเรียน เรื่อง โทษของยาเสพติด และภัยอันตรายที่เราคาดไม่ถึง ภาพกิจกรรม

วันปีใหม่ 2562

ปใหม

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่มีกิจกรรมการแสดงของน้อง ๆ อนุบาล และการแลกเปลี่ยนของรางวัล สร้างความสุข สนุกสนานแบบพอเพียงแก่คณะครูและนักเรียนตามประสาโรงเรียนเล็ก ๆ

           เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปีหมู 256/ นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ที่ทุกท่านนับถือจงโปรดดลบันดาลให้คณะครู นักเรียนตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและทุกๆ ท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดปีใหม่นี้ และปีต่อ ๆ ไป ภาพกิจกรรม

กีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

กฬาส

เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม พ.ศ.2561 ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสานศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬานีสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนากีฬาโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนรู้จักความสามัคคี ร่างกายแข็งแรง รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส ห่างไกลจากยาเสพติด ภาพกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

วนเดก1

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน มีความร่าเริงแจ่มใสและเกิดความสนุกสนาน รู้จักรักใคร่กลมเกลียว แบ่งปันซึ่งกันและกัน ภาพกิจกรรม 

Additional information