รับมอบต้นกล้าหญ้าแฝก

       วันที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมต้องขอขอบคุณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยหน่วยพัฒนาที่ดิน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์กล้าหญ้าแฝกเพื่อใช้ในการป้องการชะล้างพังทะลายของขอบสระน้ำโรงเรียน ประมวลภาพ

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

     วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้รับความอนุเคราะห์จาก รพ.สต.ละลมร่วมกับผู้นำหมู่บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ ร่วมกันฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย  โรงเรียนต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ประมวลภาพ

อบรมผลิตสื่อตามแนวการเรียนการสอนนวัตกรรม BBL

 

 อบรมผลิตสื่อ BBL  วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้เปิดการเรียนการสอนชดเชย และได้ส่งคณะครูเข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อเป็นส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน BBL และจัดสื่อเพื่อทำมุมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในห้องเรียน

    ในการนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากร ผอ.รัตนา  รุ้งแก้วและคณะครูโรงเรียนบ้านพรหมเจริญเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความรู้และเทคนิคการผลิตสื่อในครัั้งนี้  ประมวลภาพกิจกรรม 

พระธรรมฑูตออกมาเทศนา อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน

พระธรรมฑูตวันที่ 3 สิงหาคม 2563 พระธรรมฑูตจากคณะสงฆ์อำเภอภูสิงห์ นำโดยพระครูปลัดพรม สุธิจจิทโต และพระโอภาส  โอภาโส ได้ออกมาเทศนา อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ซึ่งในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ และคุณธรรมด้านการปฏิบัติตัวในฐานะเป็นพุทธศานิกชนที่ดี  ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และคุณธรรมด้านอื่น ๆ 

       โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ต้องขอขอบพระคุณพระคุณท่านทั้ง ๒ รูปมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 

ประมวลภาพกิจกรรม 

ปลูกกล้วยเพื่อส่งเสริมอาหารกลางวัน

 

  ปลูกกลัวย วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้นำนักเรียนปลูกต้นกล้วยรอบสระน้ำของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประมวลภาพกิจกรรม 

Additional information