ข้อมูลทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1 นายโปร่ง  โสดาพรม ครูใหญ่ 24 มิ.ย. 2490 - 30 ก.ย. 2529
2 นายดุสิต  เจือจันทร์ รักษาการอาจารย์ใหญ่ 1 ต.ค. 2529 - 9 ก.พ. 2521
3 นายอุดม บุตรสุพรรณ์ อาจารย์ใหญ่ 10 ก.พ. 2531 - 26 ธ.ค. 2531
4 นายบุญเลี่ยม  เข็มทอง อาจารย์ใหญ่ 30 ธ.ค. 2531 - 3 ก.พ. 2546
5 นางโสพิน  เนียมจิตร รักษาการอาจารย์ใหญ่ 4 ก.พ. 2546 - 22 มิ.ย. 2546
6 นายชัยศิริ  อุดรพันธ์ อาจารย์ใหญ่ 23 มิ.ย. 2546 - 23 ธ.ค. 2547
7 นายสิงห์ชัย(ชัยศิริ) อุดรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 24 ธ.ค. 2547 - 30 ส.ค. 2552
8 นายปราโมทย์  มะโนเครื่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน 31 ส.ค. 2552 - 30 มิ.ย. 2553
9 นายสุทิศ  ไชยนะรา ผู้อำนวยการโรงเรียน  1 ก.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555
10 นายปราโมทย์  มะโนเครื่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ต.ค. 2555 - 28 พ.ย. 2555
11 นายชาญวิทย์  สันดอน ผู้อำนวยการโรงเรียน 29 พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน

Additional information